FANDOM

TylerTianyi

biệt danh Master of the Bitchy Yard

  • Tôi sống tại Somewhere over the Rainbow '-')
  • Tôi sinh ngày tháng 8 20
  • Nghề nghiệp của tôi là Làm việc vô trách nhiệm tại Miku x Rin VN Fanpage
  • Tôi là Bisexual '-')/