Biên Niên Sử Ác Ma Toàn Thư

Sửa đổi

Thành viên:AmKartoffel/Sandbox

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 1: Dòng 1:
  +
[[File:ForestSpirits.png|right|300px]]'''Tinh linh Rừng cây''', generally regarded as simply '''spirits''', were supernatural entities existing within the [[Millennium Tree Forest]]. Derived from the [[spirit data]] of earthlings from the [[Second Period]], they served the earth [[god]] [[Held]].
  Đang tải biên tập