FANDOM

Một người dùng FANDOM
  Đang tải biên tập
  • Mình nhận thấy bạn vừa tiến hành thêm cây phả hệ vào bài viết Nhà Miroku. Từ trước tới nay, trong khuôn mẫu một bài viết của wiki không có mục này, thêm như vậy làm ảnh hưởng tới khuôn mẫu chung vì wiki còn những trang khác có khuôn mẫu giống với trang Nhà Niroku. Wiki không chỉ có mình bạn, nếu muốn tạo một thay đổi lớn, xin hãy đưa vấn đề ra thảo luận trước khi tiến hành.

      Đang tải biên tập
    • Một người dùng FANDOM
        Đang tải biên tập
Làm nổi bật tin nhắn này
Bạn đã làm nổi bật tin nhắn này!
Xem những người đã làm nổi bật tin nhắn này
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.