FANDOM


Santa Claus có thể đề cập đến:

  • Julia Abelard, lãnh đạo của Père Noël được biết đến với mã hiệu "Santa Claus Đầu tiên".
  • Mayrana Blossom, một thành viên Père Noël người đóng vai Julia.
  • Lilith Baldured, một cô gái được gọi là "Santa Claus" vì mang trang phục màu đỏ.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.