Biên Niên Sử Ác Ma Toàn Thư

Sửa đổi

Puerick Rogzé

1
  • Chú ý: bạn đang sửa một phiên bản cũ. Nếu bạn lưu, các sửa đổi trên các phiên bản mới hơn sẽ bị mất.
  Đang tải biên tập
  • Con người
  • Series Bảy Đại Tội
  • Gift from the Princess who Brought Sleep
  • Elphegort
  • Levianta
  • Gia tộc Rogzé
  • Nhân vật