FANDOM


 • Bạn vui lòng hoàn thành các bài bạn đã tạo như: Tự nhiên Bolganio, Platonic, The Journey of Two Mages, Ác chi Nương: Lục Sắc Diêu Lam Khúc, The Daughter of White trước khi tạo thêm bài mới.

    Đang tải biên tập
  • DoW xong rồi, Platonic tui vẫn chăm chút, LSDLK đang ngâm giấm và các wiki kia sau khi xong Mikulia tui sẽ mò tới

     Đang tải biên tập
  • Daughter of White vẫn còn phần Bên lề, xong đâu mà xong.

   Nói lại, vui lòng có trách nhiệm và hoàn thành những bài viết hiện tại trước khi lập bài viết mới.

   Thêm nữa, các bài viết về phần Envy, Greed, và Warth chưa nên dịch vì chưa ổn định, có thể còn chỉnh sửa, cập nhật nhiều. Trong khi đó, tình trạng chung của mấy người là chỉ dịch đúng một lần rồi quăng vậy, mỗi khi bên wiki eng có cập nhật thì chả ai lo đi tu sửa cả, chỉ được tôi, đôi lúc có thêm User: YIrregularY, vậy nên đừng có dịch ba phần đó.

     Đang tải biên tập
  • Tui nhớ rồi...

     Đang tải biên tập
  • Một người dùng FANDOM
     Đang tải biên tập
Làm nổi bật tin nhắn này
Bạn đã làm nổi bật tin nhắn này!
Xem những người đã làm nổi bật tin nhắn này
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.