Biên Niên Sử Ác Ma
Advertisement

{{[[Template:{{{1}}}|{{{1}}}]]}}

Tài liệu bản mẫu (những bản mẫu ở trên đôi khi có thể bị ẩn đi)
Description
A template link with a variable number of example parameters (0-20), which can be used to show example inputs.
Utilises Template:T/piece.
Syntax
{{t|<parameter1>|<parameter2>|<parameter3>|<parameter4>|<...>|<parameter20>}}
Sample code
{{t|welcome}} gives...
{{welcome}}
{{t|welcome|Item1|Item2|Item3|Item4|Item5|...}} gives...
{{welcome|<Item1>|<Item2>|<Item3>|<Item4>|<Item5>|<...>}}
See also
Template:T on WoWWiki

Advertisement