Biên Niên Sử Ác Ma
Advertisement
Tài liệu bản mẫu (những bản mẫu ở trên đôi khi có thể bị ẩn đi)
Mô tả
Bản mẫu này dùng để thêm mô tả vào các trang bản mẫu.
Cú pháp
<noinclude>{{documentation}}</noinclude> cuối trang bản mẫu.

Hướng dẫn chung

Trong trang bản mẫu

Code bản mẫu<includeonly>Bất kỳ danh mục nào được chèn vào bài viết theo mẫu</includeonly><noinclude>
{{documentation}}</noinclude>

Lưu ý rằng, tùy thuộc vào bản mẫu, có thể bạn sẽ cần thêm table/div trắng hoặc đầy đủ ngay trước {{documentation}} được chèn (trong các thẻ noinclude).

Việc ngắt dòng rất hữu ích vì nó giúp ngăn bản mẫu documentation "chạy vào" code trước đó.

Trong tài liệu bản mẫu

;Mô tả
:Bản mẫu này dùng để hướng dẫn.
;Cú pháp
:Gõ <code>{{t|templatename}}</code> ở nơi cần thêm.
;Kết quả ví dụ
:<code><nowiki>{{templatename|foo}}</nowiki></code> cho ra...
:{{templatename|foo}}

<includeonly>Bất kỳ danh mục nào cho chính bản mẫu</includeonly><noinclude>[[Thể loại:Tài liệu bản mẫu|{{PAGENAME}}]]</noinclude>

Sử dụng bất kỳ hoặc tất cả các phần mô tả/cú pháp/kết quả ví dụ ở trên. Bạn cũng có thể muốn thêm "xem thêm" hoặc thêm phần thông tin sử dụng.

Lưu ý: Các ví dụ bên trên có sử dụng bản mẫu Bản mẫu:T và bản mẫu Bản mẫu:T/piece.


Vào Bản mẫu:Documentation/doc để chỉnh sửa! (Cách thức hoạt động)
Tài liệu bản mẫu (những bản mẫu ở trên đôi khi có thể bị ẩn đi)
Mô tả
Bản mẫu này dùng để thêm mô tả vào các trang bản mẫu.
Cú pháp
<noinclude>{{documentation}}</noinclude> cuối trang bản mẫu.

Hướng dẫn chung

Trong trang bản mẫu

Code bản mẫu<includeonly>Bất kỳ danh mục nào được chèn vào bài viết theo mẫu</includeonly><noinclude>
{{documentation}}</noinclude>

Lưu ý rằng, tùy thuộc vào bản mẫu, có thể bạn sẽ cần thêm table/div trắng hoặc đầy đủ ngay trước {{documentation}} được chèn (trong các thẻ noinclude).

Việc ngắt dòng rất hữu ích vì nó giúp ngăn bản mẫu documentation "chạy vào" code trước đó.

Trong tài liệu bản mẫu

;Mô tả
:Bản mẫu này dùng để hướng dẫn.
;Cú pháp
:Gõ <code>{{t|templatename}}</code> ở nơi cần thêm.
;Kết quả ví dụ
:<code><nowiki>{{templatename|foo}}</nowiki></code> cho ra...
:{{templatename|foo}}

<includeonly>Bất kỳ danh mục nào cho chính bản mẫu</includeonly><noinclude>[[Thể loại:Tài liệu bản mẫu|{{PAGENAME}}]]</noinclude>

Sử dụng bất kỳ hoặc tất cả các phần mô tả/cú pháp/kết quả ví dụ ở trên. Bạn cũng có thể muốn thêm "xem thêm" hoặc thêm phần thông tin sử dụng.

Lưu ý: Các ví dụ bên trên có sử dụng bản mẫu Bản mẫu:T và bản mẫu Bản mẫu:T/piece.


Vào Bản mẫu:Documentation/doc để chỉnh sửa! (Cách thức hoạt động)
Advertisement